سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی جمالی – گروه حسابداری، جهاد دانشگاهی خرم آباد
محمد خدابخشی – گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان

چکیده:

نوسانهای قیمت سهام و تصمیم به سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیاز به وجودابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتهای فوق را نشان میدهد. یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی و تصمیم به سرمایهگذاریدر شرکتها، استفاده از تجزیه و تحلیل شاخصهای مالی و بدست آوردن الگوهائی برای ارائه پرتفوی بهینه از کاراترین شرکتها است.هدف این پژوهش تعیین پرتفوی بهینه از کاراترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ترکیب روشهایAHP & IEP & DEA است. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل پروفایل کارایی هر ورودی، کارایی شرکتها از نظر هر ورودی محاسبه، و با استفاده از نظر نخبگان میزان اهمیت هر ورودی را مشخص، سپس ماتریس مقایسات زوجی شرکتها برای هر ورودی و ماتریس مقایسات زوجی شاخصها محاسبه، و در نهایت با استفاده از روش فرایندتحلیلسلسله مراتبی سهم هر یک از شرکتها، از کل کارایی بازار مشخص و شرکتها رتبهبندی گردید. نتایج این پژوهش نشان دادکه چگونه از بین ۱۰۶ شرکت فعال، پرتفویی با ۱۵ شرکت انتخاب نماییم که۳۰/۸درصد از کارایی بازار را به خود اختصاص دهد. همچنین نتایج نشان داد که چگونه میتوان روش منطقی و قوی تحلیلپوششیدادهها را بهبود بخشید