سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد علیدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریدون رضایی – استادیار ، دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی کریمی – استادیار ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در سال های اخیر روش های عددی، از جمله روش اجزای محدود، در تحلیل مساله ی تیرها کاربرد روز افزون و چشم گیری یافته است. روش نیاز به تغییر هندسه » های سنتی اجزای محدود، که مبتنی بر به کارگیری توابع شکل پیوسته برای مدل سازی میدان جابه جایی اند، با دو مشکلمواجه اند . « وابستگی نتایج تجزیه و تحلیل به هندسه شبکه بندی » و « شبکه بندی با اینکه نرم افزارهای اجزای محدود به راحتی تیرهای سوراخ دار را تحلیل می کنند ولی همواره محاسبه دستی مساله مورد توجه و استفاده بوده است . در این نوشتار به ارائه چگونگی محاسبه مدول مقطع معادل در محاسبات جابجایی تیر با روشهای معمول تئوری مقاومت مصالح می پردازیم. نتایج حاصل با نتایج نرم افزار اجزای محدود مقایسه شده و همخوانی مناسب و قابل قبولی مشاهده می شود