مقاله ارائه یک مدل مفهومی جهت تبیین رابطه میان سبک های هویتی، ویژگی های شخصیتی نئو و کمال گرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۸۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: ارائه یک مدل مفهومی جهت تبیین رابطه میان سبک های هویتی، ویژگی های شخصیتی نئو و کمال گرایی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های هویتی
مقاله ویژگی های شخصیتی پنج گانه نئو
مقاله کمال گرایی (مثبت و منفی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری نوبندگانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی جاوید مهرآور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور ارائه یک مدل مفهومی جهت تبیین رابطه میان سبک های هویتی، ویژگی های شخصیتی نئو و کمال گرایی انجام گرفت.جامعه مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بودند. بنابراین برای این منظور گروه نمونه ای شامل ۱۱۰ دانشجو به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و پرسشنامه سبک های هویت، پرسشنامه شخصیت نئو و پرسشنامه کمال گرایی را تکمیل نمودند. به منظور بررسی فرضیه پژوهش از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش و نیز تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین سبک اطلاعاتی و ویژگی روان رنجورخویی رابطه ی معنی دار منفی و بین همین سبک با ویژگی های باز بودن، برون گرایی، توافق و با وجدان بودن رابطه مثبت معنادار وجود دارد. علاوه بر این، ویژگی های شخصیتی توافق، باز بودن و وجدانی بودن سبک هویت اطلاعاتی را پیش بینی می کنند. همچنین بین سبک هویت هنجاری با روان رنجورخویی رابطه معنی دار منفی و بین همین سبک با توافق و وجدانی بودن رابطه مثبت معنی دار وجود دارد و تنها ویژگی شخصیتی وجدانی بودن می تواند سبک هویتی اطلاعاتی را پیش بینی کند. یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین سبک هویت سردرگم با ویژگی شخصیتی توافق و باز بودن رابطه معنی دار منفی وجود دارد. همچنین بین متغیر کمال گرایی منفی با سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری رابطه منفی معنی دار و با سبک هویت سردرگم رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه میان سبک های هویتی با ویژگی های شخصیتی نئو و کمال گرایی و نیز یافته های حاصل از تحقیقات قبلی، در پایان یک مدل مفهومی ارائه شد.