مقاله ارائه یک روش نوین برای محاسبه نوترون های گسیلی پیش نقطه زینی در واکنش های شکافت القایی با یون سنگین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: ارائه یک روش نوین برای محاسبه نوترون های گسیلی پیش نقطه زینی در واکنش های شکافت القایی با یون سنگین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکافت القایی با یون سنگین
مقاله نوترون های پیش نقطه زینی
مقاله مدل های آماری
مقاله توزیع زاویه ای پاره های شکافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل خلیلی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد نوترون های گسیلی از هسته مرکب قبل از نقطه زینی (vpre) در چهار سیستم شکافت القایی با یون های سنگین ۱۶۸O+20882pb، ۱۲۶C+23692۱۱۵B+23793Np و ۱۸۸O+19779Au محاسبه شده است. برای دو سیستم ۱۶۸O+20882pb و ۱۸۸O+19779Au به دلیل کروی بودن هسته های هدف ۱۹۷۷۹Au و ۲۰۸۸۲pb و شکافت القایی با پرتابه هایی با عدد جرمی کوچکتر از ۲۰، انتظار می رود که ناهمسانگردی زاویه ای پاره های شکافت رفتاری عادی داشته باشد. برای این سیستم ها، بین مقادیر تجربی ناهمسانگردی زاویه ای پاره های شکافت و پیش بینی مدل آماری نقطه زینی استاندارد سازگاری خوبی مشاهده می شود. برای دو سیستم دیگر هم با توجه به شرط مقایسه ای بین کمیت های عدم تقارن جرمی، a، و عدم تقارن جرمی بوزینارو- گالن، aBG، انتظار رفتار عادی را داریم. محاسبات مربوط به سیستم ۱۶۸O+20882pb نشان می دهد که کمیت vpre با افزایش انرژی برانگیختگی هسته مرکب (Eex) کاهش می یابد. با توجه به این که زمان گذار از لحظه تشکیل هسته مرکب تا رسیدن به نقطه زینی با افزایش Eex کاهش می یابد، این نتیجه قابل پیش بینی است. برای سیستم های ۱۸۸O+19779Au و ۱۲۶C+23692U افزایش کمیت vpre با افزایش Eex مشاهده شده است. این رفتار به علت بالا بودن Bf/T در سیستم ۱۲۶C+23692U نسبت به سیستم های دیگر بررسی شده است. اگر چه برای سیستم ۱۱۵B+23793Np، a>aBG است، توزیع زاویه ای پاره های شکافت دارای رفتار غیر عادی بوده است، به طوری که مقادیر تجربی ناهمسانگردی زاویه ای پاره های شکافت بیش از ناهمسانگردی زاویه ای پاره های شکافتی است که توسط مدل های آماری پیش بینی می شود. علت چنین رفتاری، وجود سهم شکافت هایی است که منجر به تشکیل هسته مرکب نمی شود. برای سیستم ۱۲۶C+23692U هم با وجود دارا بودن شرط a>aBG مقداری سهم شکافت هسته غیر مرکب مشاهده شده است.