سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد نظریها – استادیار دانشگاه تهران
سجاد گنجه ای – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی
خدیجه نوروزی خطیری – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی

چکیده:

براساس تحقیقات صورت گرفته درسوانحی از قبیل زلزله بم رودبار و … مدیریت بحران به دلیل عدم شناخت دقیق از سوانح رخ داده و جامعه مورد هدف با مشکلات و بحرانهای متعددی مواجه بوده است این درحالی است که با تجزیه و تحلیل تهدیدات برمبنای الگویی خاص و به کار بردن چک لیست هایی برای این امر درکشورهای پیشرفته نوع مدیریت سوانح بهینه شده است استفاده از چنین الگوهایی که با توجه به تهدیدات و موقعیت و اقلیم کشورایران بهینه شده باشد می تواند اطلاعات دقیق تری برای تصمیم گیری بهینه دراختیار مدیران سوانح قرا ردهد الگوی تجزیه و تحلیل تهدیدات فرایندی پیچیده و منسجم بوده و شامل شناسایی تهدیدات شناسه دار کردن تهدیدات تدوین شناسه جامعه تعیین آسیب پذیری جامعه و درنهایت تدوین سناریوها میب اشد براین مبنا دراین مقاله الگویی رابر تجزیه و تحلیل تهدیدات برای کشور ایران ارایه می شود مراحل این الگو با توجه به شناخت دقیق و جامعی ازجامعه موردنظر و تهدیدات ارایه می کند باعث توسعه وتقویت نهادها مکانیزم ها و ظرفیت ها وانعطاف پذیر نمودن جامعه ایران دربرابر مخاطرات شده و کاهش شدت سوانح را به همراه دارد درنتیجه باعث تصمیم گیری بهینه میدران بحران کشور می شود.