سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم آرمان مهر – دانشگاه جامع امام حسین
حسن جهانشاهی – دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:

نگاشتهای ادراکی فازی(Fuzzy Cognitive Maps یک روش محاسباتی نرم برای مدل کردن سیستمها است که بصورت همزمان تئوریهای شبکههای عصبی و منطق فازی را ترکیب کرده و بکار برده استFCM ها، ساختارهای نموداری فازی برای نشان دادن استدلال علی هستند و فازی بودن آنها درجات مبهمی از علیت بین مفاهیم را نشان میدهد.رویکردهای مختلفی برای تعیین وزن های فازی در نگاشت های ادراکی فازی مطرح شده است. وقتی افراد خبره قادر به بیان دانش خود نیستند و یا در برخی موارد فرد خبرهای وجود ندارد که بتواند FCM مربوطه را ترسیم نماید، راه حل جدیدی باید ارائه گردد. این راه حل جدید توسعه روشهای محاسباتی به منظور یادگیریFCMمیباشد. یادگیریFCM ها شامل بهروزرسانی وزنهای روابط علی است و این استراتژی برای بهبودFCM ها بکار میرود.