مقاله ارائه و بررسی برازندگی مدل اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مراجعه کننده به کانون های جهان دیدگان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارائه و بررسی برازندگی مدل اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مراجعه کننده به کانون های جهان دیدگان شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل اندازه گیری
مقاله برازندگی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سلامت
مقاله معادله ساختاریابی
مقاله سالمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویش پورکاخکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعیدی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از چالشهای اساسی در مطالعات علوم سلامت، اندازه گیری متغیرهایی از قبیل سلامتی و کیفیت زندگی است. به همین جهت هدف از این مطالعه ارائه و بررسی برازندگی مدل اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی سالمندان می باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک بررسی اکتشافی است که با استفاده از داده های مطالعه طراحی ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندانی که به کانون جهان دیدگان شهر تهران مراجعه کرده اند، صورت پذیرفته است. سپس از روش مدل معادله ساختاریابی با روش حداکثر درستنمایی با استفاده از نرم افزار آماری LISREL برای استخراج مدل اندازه گیری استفاده شده است. مدل استخراج شده بر اساس شاخصهای برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که مدلی خطی برای تبیین ارتباط شش عامل ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان وجود دارد. از نظر آماری ارتباط معناداری بین هر متغیر با عامل مربوطه و بین عوامل با همدیگر تایید گردید. شاخصهای برازندگی نیز برازش مدل را بر اساس معیارهای برازش مدل های اندازه گیری مورد تایید قرار داد.
نتیجه گیری: بنابراین ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان، ابزار مناسبی برای اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان در قالب یک مدل اندازه گیری ب رازش یافته می باشد.