سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید محمدی نائینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

نحوه تامین مالی پروژه های عمرانی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای موجود درصنعت ساخت مطرح می باشد محدودیت منابع مالی درپروژه ها ازیکسو و عدم وجود مدیریت مالی مناسب از سوی دیگر اهمیت این چالشها را مضاعف می کند از نگاه پیمانکار لزوم استقرار یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و منعطف که بتواند مدیران پروژه را بطور مستمر دراتخاذ تصمیمات مناسب درمورد نحوه تامین مالی پروژه یاری دهد ضروریست دراین مقاله ضمن تاکید برلزوم یکپارچه سازی و انطباق اطلاعات موجود دربخش فنی قرار دادی و بخش مالی یک سازمان پیمانکاری پروژه محور و نیز تاکید برنقش بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه دراین فرایند مکانیزم بودجه بندی انطباقی فنی مالی به عنوان یک روش چندمنظوره جهت برنامه ریزی کنترل و نیز پیش نیازی برای اتخاذ تصمیمات مناسب جهت جبران کمبود یا استفاده مطلوب از مازاد نقدینگی درطول زمان اجرای پروژه ارایه میگردد.