سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی خدایی –
محمدامین گنجه ای – دانشجوی دکتری خاک و پی

چکیده:

یکی از کاربردهای عمده روسازی های بتنی پیش تنیده استفاده درفرودگاه ها می باشد مزیت این نوع روسازی عدم وجود کشش دربتن و درنتیجه عدم ترک خوردگی و لذا افزایش طول عمر روسازی می باشد همچنین برای ضخامت روسازی بتنی پیش تنیده کاهش چشمگیری نسبت به روسازی های بتن آرمه درزدار گزارش شده است و یا با مقدار مساوی ضخامت توانایی باربری بیشتر دارد دراینتحقیق روسازی پیش تنیده براساس روش المانهای محدود FEM(Finite Element Method توسط نرم افزار ANSYS مدلسازی شده است باتوجه به اینکه خاک بستر فرودگاه می تواند مشخصات متنوعی داشته با شد و تنش فشاری وارده بران با ضخامت لایه روسازی و ضخامت لایه اساس نسبت مستقیم دارد ضخامت دال بتنی پیش تنیده از ۱۵ تا ۴۵ سانتیمتر مدلسازی و تحلیل شد و ضخامت اساس بین ۲۰ تا ۶۰ CM متغیر درنظر گرفته شد و مدول الاستیسیته خاک بستر از ۷ تا ۱۰۵۰MPد رنظر گرفته شد و بالغ بر۲۰۰ مدل با مشخصات مختلف مدلسازی گشت و مقدار تنش پیش تنیدگی متناظر با هرضخامت درهرجهت و برای انواع مختلف خاک بستر بدست آمد.