سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی ساکت اسکویی – دانشجویکارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد مهاباد
مجید منتصری – استادیار گروه آب دانشکدهکشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بهره برداری سیستمهای مخازن ذخیره از مهمترین مباحث مهندسی منابع آب می باشد که مستلزم آموختن روشهایتحلیل صحیح این سیستم ها می باشددر گذشته تحلیل مخازن تنها براساس داده های تاریخی ثبت شده و با ضریب اطمینان ۱۰۰% انجام می شد ولی محققین عصر حاضر در یافته اند که طراحی مخزن با داده های تاریخی امکان پیش بینی خشکسالی های شدیدتر از دادههای تاریخی را از ما صلب می کند و نیز طراحی براساس ضریب اطمینان ۱۰۰% غیراقتصادی و غیرعملی می باشد روشهای تحلیل مخزن به دو دسته روشهای شبیه سازی و بهینه سازی تقسیم می شود در روشهای شبیه سازی امکان اعمال شاخصهای عملکرد مخزن و سایرشرایط سیستم درتحلیل براحتی امکان پذیر است ولی در روشهای بهینه سازی اینکار مشکل می باشد بهره برداری از سیستم مخازن با روشهای گوناگونی می تواند صورت گیرد که روش منحنی فرمان Rule Curve یکی از کارامدترین این روشها می باشد.