سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهسا فرهنگی – دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران
امید بزرگحداد – استادیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

سدها از جمله سازههای زیربنایی تأمین آب هستند و عدم قطعیت پارامترهای هیدرولوژیکی ب هخصوص پارامتر آ بدهی ورودی به آن، نقش مهمی در بهرهبرداری از آ نها ایفا میکند. از جمله روشهای ارزیابی عدمقطعیت، تولید آمار مصنوعی با استفاده از روشهای مختلف و ارزیابی عملکرد سیستم است. یکی از روشهای تولید آمار مصنوعی استفاده از روشهای استوکستیک متناوب است که آمار هر ماه با توجه به مقدار نظیر آن ماه در سال قبل تولید میشود بنابراین ضروری به نظر میرسد که همبستگی آمار تولیدی ماههای مختلف با یکدیگر، در هر سال مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، برای این منظور از ماتریسهای احتمال انتقال جریان استفاده شده است. به این ترتیب که برای سریهای زمانی تولیدی ماتریسهای احتمال انتقال از کلاسهای مختلف جریان تشکیل شده و سری زمانی تولید شدهای که ماتریس احتمال انتقال جریان آن، حداکثر ضریب همبستگی با ماتریس احتمال انتقال سری تاریخی را داشته باشد ب هعنوان بهترین سری تولید شده در نظر گرفته میشود. این روش برای تولید دادههای آ بدهی ورودی به مخزن کارون ۴ ب هکار گرفته شد و نتایج حاکی از آن است که معیارهای کارآیی مخزن در حالتهای شبیهسازی و بهینهسازی بهرهبرداری مخزن، بهتر و به مقادیر تاریخی نزدیکتر ( متوسط اختلاف در مد لهای بهین هسازی و شبی هسازی به ترتیب % ۵ و % ۱) هستند.