سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان نعمت الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه کامپیوت
هدی طاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه کامپیوت
محمود نقیب زاده – دانشگاه فردوسی مشهد گروه کامپیوتر
محمدحسین یغمایی مقدم – دانشگاه فردوسی مشهد گروه کامپیوتر

چکیده:

در اغلب کاربردهای شبکههای حسگر بیسیم امکان شارژ کردن باتری گرهها وجود ندارد، بنابراین پروتکلهای طراحی شده برای این شبکهها باید حتی المقدورانرژی -کارآمد باشند. خوشهبندی، یکی از رویکردهای اصلی برای طراحی پروتکلهای انرژی-کارآمد و مقیاسپذیر شبکههای حسگر بیسیم است. استفاده از خوشهها سربار ارتباطی ناشی از ارسال دادهها و در نتیجه مصرف انرژی و تداخل امواج بین گرهها را کاهش میدهد. در بسیاری از کاربردها، سازماندهی خوشه یک راه طبیعی برای گروهبندی گرههای نزدیک به هم به منظور استفاده از دادههای مرتبط و حذف دادههای افزونه میباشد. از طریق تجمیع و ترکیب دادههای گرهها در سرخوشه حجم کلی دادههای ارسالی به ایستگاه پایه بطور قابل توجهی کاهش یافته و در مصرف انرژی و منابع صرفهجویی میشود. علیرغم اهمیت خوشهبندی در شبکههای حسگر بیسیم تا کنون معیارهایی برای ارزیابی کیفیت خوشههای حاصله ارائه نشده است. ما در این مقاله چندین معیار برای بیان برتری خوشهبندی پروتکلها در قیاس با یکدیگر با ملاحظه طول عمر شبکه ارائه کردیم و در انتها این معیارها را بر سه پروتکل کاربردی اعمال نموده و نتایج را توسط نرمافزار MATLABبه تصویر کشیدیم.