سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین کیاقادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، گرایش منابع آب، دانشکده تحصی
مهرداد نظریها –
رو ح اله نوری –
پویا قربانی –

چکیده:

اکسیژن محلول (DO) به عنوان یکی از مهمترین شاخص های کیفیت آب دارای نقشی حیاتی در بقای جانداران آبزی بوده و به لحاظ جلوگیری از تولید محصولات نهایی واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی در داخل آب دارای اهمیت است. در این تحقیق با توجه به مشکلات متعدد در استفاده از مدل های مرسوم تجاری جهت محاسبه DO در سیستم های رودخانه ای، اقدام به توسعه مدل ریاضی یک بعدی مناسبی بر مبنای معادله استریتر-فلپس جهت شبیه سازی این شاخص کیفی مهم در طول رودخانه گردیده است. برای این منظور با درنظرگیری n منبع آلاینده نقطه ای در طول رودخانه، معادلات حاکم بر مدل استریتر-فلپس توسعه داده شده و مقادیر غلظت DO در بازه های مختلفی از طول رودخانه شبیه سازی و به تبع آن مختصات نقاط بحرانی محاسبه گردیده است. در نهایت نیز نتایج مدل مذکور با نتایج حاصل از شبیه سازی مدل QUAL2K مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های این تحقیق در حالت کلی بیانگر اختلاف ناچیز نتایج خروجی مدل توسعه داده شده با مدل QUAL2K بود. همچنین از نکات قوت این مدل می توان به تعیین دقیق مختصات نقطه بحرانی و غلظت DO در این نقطه اشاره نمود که این مهم را نمی توان به طور مستقیم از خروجی های QUAL2K استخراج نمود.