سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فدائیان –
مهدی نقیان فشارکی –

چکیده:

سامانههای فرماندهی و کنترل برای نیل به اهداف تعیین شده خود، نیاز به زیرساخت ارتباطی امن، پویا، گسترش پذیر و باا تملال خطای بالا دارند. سامانههای فرماندهی و کنترل با توجه به رشد فنآوریهای ارتباطات، انتظار رفع چالشهای زیر ساختی را در حوزه فن آوری ارتباطات دارند. استفاده از ممیط گرید با توجه به قابلیت ها و ویژگی های ذاتی تعریف شده در آن، باه عناوان زیرسااخت ارتباطی سامانه های فرماندهی و کنترل مطلوب به نظر می رسد. اما مشکلات و هزینه های مدیریتی استفاده از گرید را به عنوان زیار ساخت سامانه های فرماندهی و کنترل با مشکل روبرو می کند. برای حل این مشکل استفاده از مماسبات خودمختار مناسب است. در این مقاله با توجه به ویژگی های مهم خود پیکربندی، مدلی برای گرید خود پیکربند باا قابلیات اساتفاده باه عناوان زیار سااخت سامانه های فرماندهی و کنترل ارائه شده است