مقاله ارائه مدل کنترل خطاهای پزشکی در بیمارستا نهای دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۴ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل کنترل خطاهای پزشکی در بیمارستا نهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشاسازی
مقاله بیمارستان
مقاله ثبت
مقاله خطاهای پزشکی
مقاله کنترل
مقاله گزارش دهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی پوران
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فرایندهای بهداشت و درمان مسبب خطرات زیاد بیماران شدهاند و افزایش بروز خطاهای پزشکی یکی از مهمترین پیامدهای این فرایندهاست. پژوهش حاضر با هدف کاهش خطاهای پزشکی از طریق ارائه مدلی برای کنترل خطاهای پزشکی انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش ترکیبی (کمی-کیفی)، با استفاده از فن مثلث سازی عوامل اثرگذار بر کنترل خطاهای پزشکی در سه بعد افشاسازی، ثبت و گزارشدهی شناسایی و تعیین شدند. مدل مفهومی پژوهش از طریق مرور ادبیات و اجرای مصاحبه تدوین گردید. سپس پرسش نامه پژوهشگرساخته بر مبنای مدل مفهومی، تدوین و بین یک نمونه آماری۲۵۲  نفری که به صورت هدفمند از جامعه آماری شامل (افراد مرتبط و دست اندرکار در مقوله خطاهای پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران) انتخاب شد، توزیع گردید. دادههای جمعآوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد و مدل نهایی پژوهش ارائه گردید.
یافته ها: افراد منتخب ۹ عامل
(فرهنگ، عوامل مرتبط با بیمار، عوامل مرتبط با ارائه دهنده، عوامل مرتبط با خطا، موقعیت افشاسازی، عوامل ساختاری، عوامل فردی مرتبط با گزارشدهی، عوامل سازمانی مرتبط با گزارش دهی، ثبت) را در کنترل خطاهای پزشکی موثر دانسته اند. ۹ عامل، زیر مجموعه سه عامل اصلی تر افشاسازی، گزارش دهی، ثبت خطاها قرار دارند که ۵۷٫۴۶ درصد از کل واریانس داده ها را تبیین مینمایند. بیشترین قدرت تبیین مربوط به افشاسازی ۰٫۷۳۷ که میباشد. مربوط به ساختار ۰٫۰۵۳ می باشد.
نتیجه گیری: برای کنترل خطاهای پزشکی در بیمارستانها، توجه به دو عامل افشاسازی و ثبت خطاها حائز اهمیت است.