سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا حصاری – دانشجوی دکترای صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن ناظم بکایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
ابوالفضل صادقی –

چکیده:

یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی مکان یابی تسهیلات کمینه کردن هزینه ها یا انتقال مواد و یا به عبارت دیگر نزدیک بودن تسهیلات به مشتریان و منابع می باشد در بسیاری از تحقیقات انجام شده فرض شده است این هزینه با فاصله میان زوج تسهیلات رابطه خطی دارد. مدل ارائه شده در تحقیق حاضر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP است که امکان مکان یابی بهینه را مسیر می کند. در دنیای واقعی عواملی همچون نزدیکی به مشتری برای ارائه و کالا، فضای فیزیکی مناسب، سرمایه انسانی اثر بخش و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. زیرا این عوامل باعث جذب حداکثری مشتری و به حداقل رساندن هزینه ها می شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن دو عنصر فاصله فاصله نسبت به مشتری و ضریب اهمیت نواحی که با استفاده از مدل AHP فازی محاسبه شده است به عنوان اصلی ترین فاکتورهای انتخاب مکان، به مکان یابی مرکز کارآفرینی در دانشگاه شاهد پرداختیم. مدل ارائه شده در این تحقیق با شناسایی کلی مسائل داخلی و خارجی سیستم که به مکان یابی تسهیلات ارتباط متقابل دارد. معیار ارزیابی را اصلاح و برای شرایط عملی قابل استفاده می نماید. نتیجه نظرات صاحب نظران و خبرگان کارآفرینی این است که در شرایط کنونی منطقه ۳ در دانشگاه شاهد از موقعیت مناسب تری نسبت به دیگر مناطق برخوردار است. علاوه بر این در این تحقیق نشان داده شده است که استفاده از AHP فازی در شرایط تصمیم گیری می تواند مناسبی برای دستیابی به طرح های مکان یابی و سیستم حداقل فاصله باشد که تعادل مناسبی بین هزینه ها یا حداکثری بهره برداری از تسهیلات و درآمد حاصل از پوشش حداکثری تقاضا ایجاد می کند.