سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا نریمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد نفت- حفاری وبهره برداری
محمد آبدیده – دکترا زمین شناسی

چکیده:

امروزه درکشورهای پ ارزیابی وتفسیر مشکلات بوجود آمده را آسانتر می کند. تعیین خواص مکانیکی سنگ های مخازن هیدروکربوری و شبیه سازی کامل ژئومکانیک مخزن نقش مهمی در طراحی و بهینه سازی شیوه های مناسب حفاری وکاهش خطراتبرای سازند های مختلف ، تعیین لیتولوژی سنگ مخزن ، برنامه ریزی تولید ، طراحی شکست هیدرولیکی وانگیزش چاه ،ارزیابی تولیدماسه،انتخاب سیال حفاری مناسب ، بدست آوردن وزن ایمن گل حفاری وآنالیز پایداری دیواره چاه دارد. سنگ ها وتوده های اطراف دیواره چاه در معرض دو نوع تنش القایی ( ناشی از حفاری )و برجا( طبیعی درون زمین)قرار دارند. تخمین واندازه گیری مقدار و جهت این تنش ها در ارائه مدل ژئومکانیکی چاه ازاهمیت زیادی برخوردار است.در این تحقیق برای چاهی در یک میدان در جنوب غربی ایران از داده های پتروفیزیکی که از نمودارهاینوترون ، چگالی ، صوتی ، گاما، فوتوالکتریک و قطرسنجی بدست آمده وبا کمک روابط ژئومکانیکی مقدار تنش ها در دیواره چاه تخمین زده شده و با آنالیز کردن این داده ها نوع شکستگی های مخزن مشخص شده است ودر نهایتیک مدل ژئو مکانیکی برای چاه مذکور ارائه شده است .مدل ژئومکانیکی دارای خروجی های مختلفی از رفتار دیواره چاه مانند مدول های الاستیک،مقاومت تک محوری،انواع تنش ودر نهایت وزن گل ایمن می باشد