سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی اسماعیلی دهج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی
حسن ذوقی – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
علی منصور خاکی –

چکیده:

بیشتر برخوردهای ۳ رخ داده شده در تقاطعها مربوط به حرکتهای گردش به چپ وسایل نقلیه میباشد. بنابراین مهندسین حمل و نقل برای حل این مشکل و کاهشبرخوردها و در نتیجه بهبود ایمنی در طول راههای شریانی از مدیریت دسترسیها به عنوان ابزاری موثر، جهت بهبود مشخصات ایمنی سیستم راهها استفاده میکنند. استفاده از میانهها جهت جداسازی و تفکیک حرکتها یکی از تکنیکهای مدیریت دسترسی راهها میباشند. به عنوان مثال بجای حرکت گردش به چپ مستقیم میتوان از حرکت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان که از ایمنی بالاتر برخوردار است، استفاده نمود. هدف از این مطالعه ارائه مدلهای (RTUT) و حرکت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان ۵ (DLT) پیشبینی نرخ برخوردها برای حرکت گردش به چپ مستقیم ۴ در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی میباشد. بدین منظور با توجه به متغیرهای تأثیرگذار در ایمنی تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی مانند: حجم گردش به چپهای وسایل نقلیه در راه اصلی و فرعی، حجم وسایل نقلیه عبوری مستقیم در راه اصلی و فرعی، عرض خطوط عبوری و با استفاده از آنالیزهای رگرسیون خطی اقدام به ارائه چهار مدل نرخ برخورد برای حرکت گردش به چپ مستقیم از راه فرعی به اصلی و سه مدل نرخ برخورد برای حرکت گردش به راست بعلاوه دوربرگردان نمودهایم. در این استفاده شده است. با استفاده از Synchro تحقیق برای اعتبارسنجی و تأیید مدلهای نهایی ارائه شده از نرمافزار شبیهسازی نتایج مدلهای ارائه شده میتوان ایمنی حرکتهای گردش به چپ مستقیم از راه فرعی به اصلی و گردش به راست بعلاوه دوربرگردان را در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی بررسی کرد و تکنیکهای مدیریت دسترسی تقاطعها را جهت بهبود ایمنی تجزیه و تحلیل نمود.