مقاله ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۶۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خانوادگی
مقاله عوامل فردی
مقاله عوامل مربوط به رابطه زن و مرد
مقاله کیفیت زندگی زناشویی
مقاله عوامل فرهنگی- اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ثانی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: احیایی کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر این بود که با استفاده از تحلیل مدل سازی معادله ساختاری بر اساس عوامل قبل از ازدواج به منظور پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین مدل مناسبی تدوین شود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین شهر تبریز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین ۵۳ پایگاه و مرکز بهداشتی ـ درمانی در شهر تبریز ۵۶۰ نفر، از بین زوجین انتخاب شدند. طرح تحقیق حاضر از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس یا همبستگی (تحلیل مدل معادلات ساختاری) است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ارزیابی ارتباط (RELATE) جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عوامل خانوادگی و کیفیت زندگی زناشویی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. بین عوامل فردی و کیفیت زندگی زناشویی رابطه معنادار مستقیم دیده می شود. بین عوامل مربوط به رابطه زن و مرد و کیفیت زندگی زناشویی رابطه معنادار مستقیم موجود است. بین عوامل فرهنگی- اجتماعی و کیفیت زندگی زناشویی بطور مستقیم و غیرمستقیم رابطه معنادار وجود نداشت. عوامل خانوادگی از طریق عوامل فردی تاثیر غیرمستقیم بر کیفیت زندگی زناشویی دارد.