سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

توسعه پایدار گردشگری پایدار با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارد. گرچه واژه توسعه پایدار متشکل از دو واژه توسعه و پایداری می‌باشد لکن پذیرش این ترکیب ثابت در ارتباط با مسئله پیچیده‌ای همچون توسعه پایدار مقبول به نظر نمی‌رسد. چرا که این واژه متضمن ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اکولوژیک ۲۰۰ می‌باشد. سازمان جهانی گردشگری توسعه پایدار را ناشی از توسعه که زن در برآورد نیازهای کنونی به آن به مخاطره افکند در منافع نسل آتی و برآورد نیازهای آن‌ها دارد حریف می‌کند. ( ۲۰۰۰ ، WTO, ) . توسعه پایدار بایستی پنج نیاز اساسی جوامع یعنی تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان‌ها، عدالت اجتماعی، تمامیت ارضی و حفظ وحدت اکولوژیک را پاسخگو باشد (موحد ، ۱۳۸۷). توسعه پایدار راهبرد توسعه این است که در آن تمامی دارایی‌ها و منابع طبیعی، انسانی، مالی و فیزیکی در راستای افزایش بلندمدت ثروت جامعه، کاهش فقر و رفاه جامعه سازماندهی می‌شود. هدف مقاله حاضر توسعه گردشگری پایدار می‌باشد. در راستای دسترسی به هدف مذکور در ادبیات موضوعی مربوط به تحقیق حاضر نشان داده است عوامل مختلفی در توسعه گردشگری پایدار پستی دارد در پایان مقاله نیز در قالب جمع‌بندی نتایج، کاربردهای مدیریتی و جهات تحقیقات آینده مربوط به موضوع و به منظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقه‌مند ارائه شده است.