مقاله ارائه مدل مفهومی تاثیر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل مفهومی تاثیر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موفقیت مدیریت دانش
مقاله مزیت رقابتی
مقاله شرکت های کوچک و متوسط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی یوشانلویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی کمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عمده ترین عامل ابهام و پیچیدگی کار مدیران و کارکنان دانشی در پیش بینی راهبردها و جهت گیری های کلان پیشرفت و توسعه در سازمان ها، سرعت و رشد انفجاری «دانش بشر» است؛ از این رو، سازمان ها در پی شناسایی توانمندسازها، سنجش و بسترسازی برای ایجاد مدیریت دانش هستند تا به موقع از منابع دانشی خود و محیط پیرامون بهره برداری کنند. به همین منظور، مدل مفهومی تاثیر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی ارائه شده است. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی – همبستگی بوده، بر اساس هدف کاربردی است. یافته های پژوهش، نتیجه مطالعه میدانی درباره خبرگان مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بوده است که داده های آن، به کمک روش حداقل مربعات جزئی و آنالیز مسیر تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بیشترین تاثیر را بر موفقیت مدیریت دانش دارد و ساختار سازمانی نیز کمترین تاثیر را دارد که این می تواند از عدم وجود ساختار سازمانی منسجم در شرکت های متوسط و کوچک در ایران ناشی شود.