سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم رحمتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منصور مومنی – عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

هرپروژهای با انواع مختلف ریسکها مواجه است و به منظور نیل به اهداف آن، لازم است که مدیریت ریسک، به عنوان جزیی از مدیریت پروژه،به درستی انجام گیرد. شناسایی ریسک یکی از مهمترین قسمتهای مدیریت ریسک است. در شیوههای مرسوم شناسایی ریسک، به رخداد ریسکبه عنوان یک فرایند ساده رویداد-نتیجه ریسک توجه میشود و به اثرات یک سیستم پروژه روی ریسک توجهی نمیشود.در این مقاله با بررسی و مطالعه ریسکهای گزارششده در پروژههای ساختمانی کشورهای در حال توسعه، منابع آسیبپذیری پروژه تعیین گردیده و یک مدل جدید در مدیریت ریسک با استفاده از این مفهوم ارائه میشود. در این مدل، سیستم پروژه روی زنجیره رویداد-نتیجه ریسک یک تاثیر میانی دارد و اثر سیستم روی فرایند ریسک در نظر گرفته میشود. در این تحقیق رابطه بین رخداد ریسک و نتیجه آن یک رابطه احتمالی است اما این احتمال صرفا تصادفی نیست و فعالیت مدیریت روی آن تاثیرگذار است.