سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالهادی مطهری –

چکیده:

تقاضای منابع کمیاب ازجمله آب همیشه بیشتر از عرضه آن بوده و لذا توزیع عادلانه و پایدار آن نیازمند مدیریت استراتژیکتقاضا است. این مقاله به ارائه مدلی به عنوان ابزار تسهیل کننده برای این نوع مدیریت می پردازد. دراین مدل سه بعدی شیپوری شکل، از یکطرف همزمان با رشد حجم تقاضای مصرف کنندگان ،و از طرف دیگر با ثابت نگه داشتن میزان واقعی عرضه ( از طریق راهکارهای مدیریتی ) یکتوازن ( پایدار بین عرضه و تقاضا برقرار می نماید.راهکارهای چهارگانه قابل رشد این مدل شامل عوامل ۱) اجتماعی- فرهنگی، ۲) فنی- مهندسی ۳ اقتصادی- تعرفه ای و ۴) قانونی – آئین نامه ای هستند . از مزایای این مدل امکان کل نگری و تحلیل ترسیمی و کمی این راهکارها است. به کارگیری نمونه هایی از این مدل در تحلیل مدیریت راهبردی تقاضای آب شرب راهگشا بوده و دست یابی به اهداف استراتژیکرا به میزان قابل توجهی آسان نموده است