سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار، مهندسی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
یاسر تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید کلانتری – دانشجوی دکتری

چکیده:

قیمتگذاری تراکم به وسیله اخذ عوارض در عبور از یک محدوده خاص، یکی از مهمترین روشهای مدیریت تقاضای سفر در مناطق شلوغ شهری است. یکی از اثرات اعمال این روش، انتقال تقاضای بی اندازه سواریشخصی به حمل و نقل همگانی و در نتیجه کاهش ترافیک است که این مهم در این مطالعه با در نظر گرفتن مد اتوبوس در کنار مد سواری شخصی مورد توجه قرار میگیرد. مسأله مورد نظر در این مطالعه، به صورت یکمدل ریاضی دو سطحی مطرح میشود. در سطح بالا تابع هدفی تعریف میشود که به دنبال بیشینه کردن منفعت عمومی بوده و هر دو مد سواری شخصی و اتوبوس را در نظر میگیرد. این تابع، پیچیدگیهای شیفتتقاضا در بین مدها را نیز منظور میکند. در سطح پایین، یک مساله تخصیص چندمدی (اتوبوس و سواری شخصی) حل خواهد شد و شبکه با در نظر گرفتن اثر اخذ عوارض در تصمیم استفادهکنندگان، به تعادل میرسد. در این سطح، تابع تقاضای مدها بر اساس مدل لوجیت، به گونهای تعریف میشود که تابع تقاضای مجموع نیز رفتار الاستیکداشته و کاملا بر شرایط واقعی منطبق باشد. با این تعریف، حل مساله سطح پایین باروشهای معمول امکانپذیر نیست. از این رو، روش جدیدی برای حل مساله سطح پایین بر پایه روشهای قطریسازی ارائه میشود. برای تعیین مقدار بهینه قیمت عوارض در راستای بیشینه کردن منفعت عمومی نیز،از الگوریتم ژنتیکاستفاده شده است. در نهایت، مدل و روشذکر شده برای حل آن، بر روی یکشبکه فرضی پیادهسازی شده و نتایج مربوطه ارائه میگردد