سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا میرشفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، ت
علی اصغر منتظر – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، ته
امیر یوسفلی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

قیم تگذاری منطقی آب ضمن آنکه م یتواند به تخصیص بهینه آب، افزایش بهر هوری آب، تامین هزینههای استحصال و انتقال وتوزیع و استقلال مالی صنعت آب از بخش دولتی منجر شود م یتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی ضمن انعکاس ارزش و جایگاه آب و نحوه استفاده درست از آن، در گسترش و فعال تر شدن ساختارها و پروژ ههای استحصال و بهر هبرداری از آب ایفای نقش کند. هدف اصلی در این تحقیق آن است که قیمت واقعی آب با توجه به معیارهای متعدد کم یو کیفی تاثیرگذار در قیمت آب در شبکه آبیاری ورامین که معمولاً در معقوله قیم تگذاری آب به آنها توجهی نم یشود، تعیین شود. به این منظور معیارهای موثر در حوز ههای اقتصادی، مدیریتی، اقلیمی، سیاسی و اجتماعی انتخاب شدند و مدل قیم تگذاری چند معیاره فازی۱ توسعه داده شده است. تعریف قیمت و خصوصیات شبکه به صورت بردار از نقاط قوت این مدل است. قیمت پایه استفاده شده در این مدل قیمت تمام شده واحد حجم آب به منظور تامین هزین هها است. این مدل با اثر دادن معیارهای متعدد در قیمت تمام شده و با استفاده از منطق فازی قیمت را مطابق با شرایط تعدیل م یکند. همچنین در این مدل وزن هر معیار با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی مشخص م یشود و با شناسایی اثرگذارترین آنها م یتوان به مه مترین راهکارهای دستیابی به قیمت بهینه دست یافت.