سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت. تهران – نارمک– دانشگاه علم و صنعت ایران
اشکان آتش خیر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت. تهران – نارمک– دانشگاه عل

چکیده:

این مقاله فرآیند انتخاب پروژه ها در سطح شبکه را با استفاده از یکروش بهینه سازی ارائه می کند. مدل برنامه ریزی غیرخطی برای انتخاب مجموعه ای از پروژههای شبکه جادهای در طی افق برنامه ریزی پنج سالهبکار رفته است. محدودیتهای مدل، میزان بودجه دوره طرح و طول تعمیری در هر سال است. دو هدف بهینه- سازی: حداکثر رضایت کاربران مسیر و حداقل هزینه سازمان در طی افق برنامه ریزی بررسی میشوند. در این مقاله از الگوریتم بیشینه و کمینه مورچگان و فرآیند پیشبینی مارکوف برای حل مدل پیشنهادی استفاده شده است