مقاله ارائه مدل عوامل موثر بر تسهیم دانش گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۹۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل عوامل موثر بر تسهیم دانش گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش PLS
مقاله عوامل ادراکی
مقاله تسهیم دانش درون گروهی
مقاله عوامل زمینه ای
مقاله تسهیم دانش بین گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور درویشی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانایی تسهیم دانش گروه های آموزشی دانشگاهی یکی از پیش نیازهای مهم برای کسب شایستگی های علمی و پژوهشی است. این مقاله با هدف تعیین عوامل موثر بر تسهیم دانش درون و مابین گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. توانایی های تکنولوژیک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، وضعیت مستند سازی دانش، کنترل سرپرست، تعامل سازمانی، وابستگی های ارتباطی و روش های انگیزشی از جمله عوامل زمینه ای سازمانی و همینطور اعتماد به مدیریت، ادراک حمایت سازمانی از عوامل ادراکی هستند که همگی بعنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد ۱۴۸ نمونه بصورت طبقه ای تصادفی از اعضای هیات علمی واحد تهران شمال و واحد علوم و تحقیقات انتخاب شده است و روش تحقیق این مقاله، میدانی از شاخه همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها، روشهای آماری t تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده اند. نتایج نشان می دهد که اعتماد به مدیریت از طریق مستند سازی دانش بر تسهیم دانش درون و مابین گروهی تاثیردارد. توانمندی های تکنولوژیک و ادراک حمایت سازمانی از عوامل موثر بر تسهیم دانش مابین گروهی بوده اند. همینطور روش های انگیزشی مادی و غیر مادی بر تسهیم دانش درون گروهی تاثیر داشته اند. دست آوردهای این تحقیق مبنای تجربی مناسبی جهت برنامه ریزی و اجرای ساز و کارهای مدیریت دانش را فراهم آورده است.