سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت. تهران – نارمک– دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نوید کلانتری –

چکیده:

یکی از روشهایی که متخصصین حمل و نقلی برای کاهش تراکم ترافیکی استفاده مینمایند، افزایش ظرفیت شبکه است که به دو صورت افزودن کمانهای جدید به شبکه و یا بهبود کمانهای حاضر در شبکه انجام میشود. هدف این مطالعه ارائه مدلی جدید برای حل مسئله طراحی شبکه پیوسته با در نظر گرفتن تقاضای انعطافپذیر است. این مسئله که با عنوان مسئله CNDP شناخته میشود، در این مطالعه در قالب مدلی به صورت یک مسئله دو سطحی ارائه شده است که مسئله سطح بالا بیشینه کردن مازاد منافع مصرف کننده ۱ و مسئله سطح پایین، مسئله تخصیص ترافیک با تقاضای انعطافپذیر است. برای حل اینمدل از الگوریتم گرم و سرد کردن شبیه سازی شده ۲ استفاده شدهاست. مدل ارائه شده در این مطالعه برای دو شبکه فرضی حل شده و نتایج بدست آمده مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همچنین با انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای الگوریتمSA مقدار بهینه پارامترها معرفی خواهند شد. در این مطالعه بر روی میزان بودجه نیز تحلیل حساسیت انجام شدهاست و در نهایت چگونگی تغیرات مقدار مازاد منافع مصرف کننده نسبت به تغییرات بودجه گزارششده است