سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راحله نوری – کارشناس ارشد اکچوئری، مدیر اطلاع رسانی و تحقیقات صندوق بیمه سرمایه گذ
مهرداد احمدشعربافی – کارشناس ارشد مدیریت، معاون منابع انسانی و برنامه ریزی صندوق بیمه سرم

چکیده:

در دهه اخیر موضوع طبقه بندی معادن بر اساس اندازه، به دلیل امکان مدیریت بهینه بر بخشمعدن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی، مورد توجه ذینفعان این بخش قرار گرفته است. در ایران بهعنوان یکی از کشورهای معدن خیز و با انباشت ۳درصد از ذخایر معدنی دنیا تاکنون تحقیقات جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. جای دادن قریب به اتفاق معادن در یک گروه و عدم تعیین معیارهایتمایز در آنها و نیاز به یک الگوی بومی برای دسته بندی معادن ایران، همانند سایر کشورها، هدف اصلی این مقاله است. در این مقاله ابتدا تعاریف و مدلهای مختلف طبقه بندی معادن بر اساس اندازه موردبررسی قرار گرفته است. سپس با توجه به ویژگیهای معادن در ایران مدل بومی برای طبقه بندی معادن بر اساس معیارهای تعیین اندازه معدن ارائه شده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله بر اساس دادههای تنها بیمه گر تخصصی بخش معدن ایران، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی می باشد. در این تحقیق با انجام آنالیز تشخیص ۱ مشخص گردید که تعداد افراد شاغل در معدن، میزاناستخراج سالانه و سطح تکنولوژی مورد نیاز(سرمایه لازم)، معیارهای تمایز جهت طبقه بندی معادن می باشند