سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم موحدی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع، تهران، ایران
اسماعیل نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه صنایع، تهران، ایران

چکیده:

به کمک تحلیل پوششی داده ها می توان کارایی واحدهای مختلف را ارزیابی نمود. برخی از واحدهای تصمیم گیری از چند بخش یا مرحله تشکیل شده اند که یک شبکه از زیرفرایندها را ایجاد می کنند. برای ارزیابی کارایی این نوع از واحدها از روش های تحلیل پوششی داده های شبکه ای استفاده می شود. در این مقاله مدلی برای ارزیابی کارایی یک شبکه سری با P مرحله از زیرفرایندها ارائه می شود. این مدل برگرفته از روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای چندفعالیته است. سپس این مدل روی یک زنجیره تامین با دو مرحله اجرا می شود.