سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی فخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر رحیمی – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان
محمدصادق حاتمی پور – دانشیار دانشگاه اصفهان
علی فزونی – دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از روش های متداول حذف CO2 از جریان گاز خروجی دودکش صنایع، استفاده از آهک هیدراته بعنوان جاذب می باشد. در مطالعه حاضر، سینتیک واکنش بین CO2 و آهک هیدراته در حضور و عدمحضور SO2 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا یک مدل سینتیکی بر اساس مدل های آرنیوس و نفوذ تعریف شده و با برازش آن بر روی نتایج تجربی ثوابت آن بدست آمده است. مدل سینتیکی نشان میدهد که سرعت تشکیل کربنات چه در حضور SO2 و چه در عدم حضور SO2 ، تابعی ضعیف از دما می باشد. با افزایش رطوبت، میزان تبدیل آهک به کربنات افزایش می یابد ولی در حضور SO2 این اثردارای شدت بیشتری است. مدل بدست آمده، توانایی پیش بینی سرعت تشکیل کربنات را تا حداکثر غلظت ۱۱۱ ppm SO2 دارد؛ البته با فرض آنکه از واکنش مجدد کربنات با SO2 ، صرف نظر نماییم