سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس پژوهشی _ پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

راه آهن یکی از ایمن ترین و راحت ترین وسیله برای مسافرتشناخته وانتخاب شده و همین امر باعث گشته که شرکتها و صاحبان کالا نیز این بخش را جهت حمل محصولات خود به سایر وسائط نقلیه ترجیح دهند. به همین دلیل مجموعه راه اهن می بایستس نه تنها این ذهنیت را نزد افراد جامعه حفظ نماید بلکه می باید با استفاده از ابزار موجود و بکارگیری تکنولوژی روز در جهت تقویت ذهنیت موجود در ارتقا ایمنی کوشیده و عوامل حادثه ساز را شناسایی و بر حسب اولویت ار میان بردارد. به همین منظور در این مقاله سعس شده به یررسی نقش سوانح ریلی در رشد اقتصادی بخش حمل و نقل ریلی کشور پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش سوانح ریلی در رشد اقتصادی بخش حمل و نقا ریای کشور با استفاده از آمارهای موجود می باشد. برای آزمون تجربی مدل از الگوی خود همبستگی برداری استفاده شده استو جهت بررسی هم انباشتگی متغیرها ، مرتبه جمعی بودن متغیرهایالگو تعیین گردیده و سپس تعداد وقفه های بهینه مدل مشخص می شوند. درگام بعدی تعداد بردارهای هم انباشتگی الگو نعیین شده و سپس الگوی مطلوب مشخص گردیده است. همچنین میزان توضیح دهندگی تغییراتمتغییرها با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرا گرفته است.