سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

غلامحسن تقی نتاج – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
محمدمهدی مومن زاده – کارشناسی حسابداری

چکیده:

سرمایههای فکری هسته اصلی دانش و بزرگ ترین دارایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است. سازمانهای دانشبنیان، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه ونظاممند سرمایههای فکری خود م یباشند. به همین منظور طراحی و ب هکارگیری رویکردی مناسب برایشناسایی، ارزیابی و مدیریت سرمایههای فکری آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این پژوهشاز نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهشهای کیفی تحلیل محتوا است. روش آن نیز توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک ) م یباشد و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. برمبنای مطالعات نظری، سرمایه فکری به سه بخش یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایهارتباطی تقسیم و در ادامه الگویی شامل پنج گام اساسی به منظور تدوین شاخصها و گزارشگریسرمایههای فکری ارائه شد. این الگو به منظور گزارشگری مربوطتر و قابل اتکا تر، از صورتهایوضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایههای فکری بهره م یجوید. در پایان نیز رهیافتهایی به منظورتوسعه، شناسایی، سنجش و گزارش سرمایههای فکری در دانشکدههای حسابداری و علوم مالی بیان شده است