سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
آفرین اخوان – استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه علم وهنر یزد
ناهید محمودی – کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه علم و هنریزد

چکیده:

در این مقاله به منظورمدلسازی عوامل موثربرجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استان هرمزگان، درابتدا عوامل موثردر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی شده، سپس این عوامل با با روش مدل ساختاری تفسیری،مدلسازی و سطح بندی شده اند، همچنین قدرت محرکهوقدرت وابستگی برای تمام عوامل محاسبه شده است، نتایج حاصل نشان می دهد که ازبین عوامل موجود،بهبود کیفیت نهادهای دولتی،وجودسیاستهای حمایتی دولت ازسرمایه گذار، کیفیت نظارتی و کیفیت قوانین و مقررات به عنوان عوامل تاثیرگذار بر سایر عوامل مشخص شده اند،در نهایت از ۱۵ عامل شناسایی شده پنج عامل در خوشه ی مستقل قرار گرفته که اهمیت و تاثیرگذاری قوی آنها رانشان می دهد ۳ تا در خوشه ی وابسته و دوتا از عوامل به عنوان کم اهمیت ترین عوامل درخوشه ی خود مختارقرارگرفته است