سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
علی شاهنده – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق مساله طراحی یکپارچه زنجیره تامین چندمحصولی و چندسطحی مورد بررسی قرارگرفته است که همزمان اثرات تصمیمات استراتژیک مکان یابی تسهیلات را درتصمیمات تاکتیکی مربوط به موجودی درنظر میگیرد و هدف آن تعیین تعداد و مکان مراکز توزیع ازبین مکانهای نامزد و نیز تعیین ظرفیت مناسب برای نگهداری محصولات درهریک از این مراکز و تخصیص مراکز توزیع به مراکز تقاضا و تامین کنندگان به مراکز توزیع به منظور براورده کردن نیاز محصولات مشتریان تعیین تعداد و نوع وسیله حمل و نقل مورد نیاز برای حمل محصولات ازتامین کنندگان به مراکز توزیع و تعیین میزان سفارش محصولات درهریک ازمراکز توزیع است به گونه ای که هزینه کل زنجیره تامین کمینه گردد و محدودیت ظرفیت درانبار مراکز توزیعه و مسیرهای ارتباطی بین مراکز توزیع ـ تامین و مراکز تقاضا ـ توزیع رعایت شود.