سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن ملکی نژادشهربابکی – دانشجوی دکتری سازه
امید حسینی – مدرس دانشگاه غیرانتفاعی جاوید جیرفت کرمان ایران
مریم فیض آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
پیمان رهگذر – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

درسازه های قاب محیطی لنگی برشی باعث کاهش سختی جانبی سازه و همچنین توزیع غیریکنواخت تنش محوری درستونهامیشود به منظور افزایش بازدهی سازه قاب محیطی روشهای متعددی معرفی گردیده است سیستم ترکیبی قاب محیطی هسته مرکزی و کمربند خرپایی یکی از این روشهاست دراین مقاله یک روش تقریبی جهت تحلیل سیستم ترکیبی و یافتن بهترین محل کمربند خراپایی درارتفاع سازه معرفی گردیده است اثرکمربند خرپایی و هسته مرکزی برسازه قاب محیطی بصورت ممانی متمرکز درمحل قرارگیری کمربند خرپایی درخلاف جهت دوران ناشی ازبارهای وارده لحاظ نمودها یم توباع تغییر شکلهای محوری دربال و جان را به ترتیب با معادلات درجه ۲و۳ درنظر گرفته شده اند سپس معادلات حاکم با مینیمم نمودن انرژی کل نسبت به جابجایی جانبی u و زاویه دوران دیافراگم حاصل میشوند با استفاده ازمعادلات حاکم و مینیمم نمودن انرژی کل سیستم نسبت به ضرائب لنگی برشی مقادیر تغییر شکلهای محوری سختی خمشی و تنشهای محوری را بصورت تابعی ازارتفاع بدست می آیند.