سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده ساناز جارالمسجد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
شمس اله عبداله پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
ترحم مصری گندشمین –
مریم عباس قزوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گندم یک محصول استراتژیک است که از آن به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی یاد می شود یکی ازضایعاتی که همواره عملکرد نهایی تولید را کاهش میدهد افت درمرحله برداشت است افت کمباین به افت طبیعی افت دماغه افت کوبش و جداسازی و افت کیفی تقسیم می شود که عمده تلفات به افت دماغه نسبت داده شده است افت دردماغه کمباین با ضربات شانه برش ارتفاع چرخ فلک نسبت به شانه برش سرعت محیطی چرخ فلک سرعت پیشروی عرض کار ارتفاع برش رطوبت محصول ارتفاع و تراکم محصول شدت تغذیه محصول و … درارتباط است بیان معادله رفتاری کمباین بصورت ریاضی اولین قدم دربهینه نمودن عملکرد کمباین برای حصول کمترین افت محسوب میش ود دراغلب مطالعات مربوط به افت صرفا پاره ای از عوامل موثر برای بیان معادله رفتاری افت مورد استفاده قرارگرفته است که با این ترتیب معادله ارایه شده با واقعیت سنخیت نخواهد داشت یا به عبارتی درصدخطای بالایی را به خود اختصاص خواهد داد به منظور کاهش خطا و نزدیک شدن به واقعیت دراین مطالعه با اتخاذ روش ترکیبی تئوری انالیز ابعادی وعملی ازمایشات مزرعه ای اقدام به حل مساله شد تا غالب عوامل موثر را شامل شود.