سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام امینی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه بین المللی ام
فهیمه احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

امروزه معضل ترافیک در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا ، بخش عمده ای از وقت و سرمایه شهروندان رامصروف خود می سازد با افزایش بی رویه تقاضا در شهرها ، طرح های ترافیکی اجراشده شهری به خصوصدر تقاطع ها جوابگوی تقاضای حمل و نقل شهرنشینان نمی باشند . در چنین شهرهایی راهکارهای مدیریتی در زمینه عرضه و تقاضا ، عموما با استفاده از راه حل های موقت برای مشکلات موجود مطرح می باشند، بههمین دلیل روش های دیگر که به عنوان روش های غیرمعمول شناخته شده اند به کار گرفته می شوند یکی از این روش ها اجرای دور برگردان در تقاطع ها برای جایگزینی حرکت های مستقیم و گردش به چپ است کهدرمطالعات متعددی عوارض ترافیکی و محیطی آنها بررسی شده است در این تحقیق بررسی آن از نظر ایمنی صورت گرفته ودور برگردان های شهری شهر تهران به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است واطلاعات مورد نیاز طی سالهای از سازمانها و نهاد های مختلف گرد آوری شده است.سپسبرای انجام مدلسازی متغیر های مستقل و وابسته مشخصو متغیر وابسته تعریفشدند