سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی عسگری تهرانی – دانشجوی رشته مدیریت صنعتی ، مقطع کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی
سید محسن پور سید آقایی – شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ، مدیر عامل بخش حمل و نقل ریلی
حسن فارسیجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه یک مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی تاخیر قطارهای مسافری در ره آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد. بدین منظور ابتدا عوامل موثر بر تاخیر قطارهای مسافری شناسایی شه که این عوامل به دو نوع مستقل و وابسته تقسیم می شوند. عوامل مستقل تاخیر به عواملی اطلاق می شود که خود تنهایی باعث بروز تاخیر قطارهای مسافری می شوند نظیر تاخیر در مبداء ، خرابی دیزل کل ، خرابی سالن ، سانحه ، خرابی خط و خرابی علائم . عوامل وابسته تاخیر به عواملی اطلاق می شود که خود لاز یک سری عوامل ناشی می شوند نظیر تلاقی با مسافری ، تلاقی با باری ، نرسیدن مسافری ، نرسیدن باری و نماز خارج از برنامه . سپس اطلاعات تاخیر قطارهای مسافری مربوط به سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ از شرکت قطارهای مسافری رجاء جمع آوری گردیده است. جهت تعیین اثر هریک از علل تاخیر بر روی تاخیر کل و پیش بینی میزان تاخیر قطارهای مسافری در ماه باید تاخیر کل بصورت تابعی خطی از عوامل نستقل تاخیر نوشته شود. برای لحاظ کرن عوامل وابسته تاخیر ر این معادله بیش از یک معادله گرسیون نیاز است که در این حتلت از سیستم معادلات همزمان استفاده نی شود. با حل سیستم معادلات همزمان نهایی و به دست آمدن ضرایب متغیرها ، متغیرهای خرابی دیزل کل و خرابی خط مهمترین عوامل موثر بر تاخیر قطارهای مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده که برای کاهش تاخیرات باید این دو عامل را مدنظر قرارداد.