سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس منوریان –

چکیده:

بر اساس آنچه در مجموعه چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای آن مطرح شده، شیوه حکمرانی خوب میتواند به عنوان طرح کلی متناسب و متناظر با آن تلقی شده و زمینه ساز مدل حاکمیتی و مدیریتی در افق چشم انداز ۱۴۰۴ را فراهم سازد. درک بهتر حکمرانی خوب می تواند یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی فراهم کند.بطور کلی، اگر در نظر باشد که برای تصمیم گیری در مورد آینده دولت از رویکرد پیشنگر یا آینده نگر (Proactive) استفاده شود، ضرورت ایجاب میکند که از پیش طرحی عالمانه و کارشناسانه مطرح شده و مورد بررسی و چالش قرار گیرد.بر این اساس، تحقیق حاضر با مورد توجه قرار دادن شرایط ایدئولوژیکی، فرهنگی وزیرساختهای اقتصادی و اجتماعی موجود در نظر دارد تا چارچوب رویکرد حاکمیت خوب، به عنوان مبنای کارکردی مدیریت و نظام اداری متناظر با چشمانداز ۲۰ ساله را مطرح سازد تا زمینه ای برای کنکاش محققانه فراهم گردد.