سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن خاکسار – دانشجوی دوره دکتری برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
هیوا رادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی تهر
امیررضا نیک کار – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

مدلسازی تقاضای سفر، یکی از مهمترین ابزارهای برنامه ریزان حمل و نقل می باشد، چراکه به پیش بینی مشخصات سفرهای آینده در سطوح مختلف برنامه ریزی، مانند استان، ناحیه و کریدور کمکمی کند. ارائهیک مدل پیش بینی تولید و جذب سفر در یک ناحیه شهری، از جنبه نظری، بر اساس درک مفاهیم و ارتباط میان متغیرهای تولید سفر انجام می گیرد. خصوصیات اقتصادی – اجتماعی و نوع کاربری زمین دریکناحیه، اساسی ترین پارامترهای تعیین کننده نرخ تولید و جذب سفر می باشند. در این مقاله سعی می شود یکمدل تولید سفر در شهرهای متوسط ایران ارائه گردد. در ایران هنوز مطالعات جامعی وجود نداردکه جذب و تولید سفر کاربری های مختلف را برآورد کرده باشد و معمولاً از ضرایب نرخ تولید و جذب سفر موسسه مهندسی حمل و نقل امریکا استفاده می شود. در این تحقیق، شهر سنندج به عنوان شهر هدفانتخاب گردید و ضمن آمارگیری از میزان جذب سفر ساعت اوج در مراکز عمده و مهم تجاری شهر، به کالیبره کردن نرخ تولید سفرهای ناحیه تجاری شهر پرداخته می شود که در نتیجه آن مدل های رگرسیونچندگانه تولید سفر برای محدوده مورد مطالعه ارائه گردید.