سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهریار عصفوری – استادیار، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
رضا آذین – استادیار، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
سیدمصطفی تقویان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندس

چکیده:

در این مطالعه، مدل ترمودینامیکی NRTL-NRFبر مبنای مشارکت گروه های عاملی توسعه داده شده است.برای این منظور در محاسبه نیروهای برد کوتاه از فرض برابری اثرات متقابل کاتیون-حلال و آنیون -حلال کهچندان واقعی به نظر نمی رسند صرف نظر گردیده است. علاوه بر این برای محاسبه نیروهای برد بلند از تئوری دبای-هوکل استفاده شده است. با استفاده از داده آزمایشگاهی، پارامترهای قابل تنظیم ۲۳ سیستمآزمایشگاهی متشکل از الکترولیت های ۱ و ۱ به صورت همزمان بهینه سازی شدند. پارمترهای این مدل جدید عبارتند از یک پارامتر ویژهی هر الکترولیت و دو پارامتر دیگر که وابسته به سیستم خاصی نبوده و بیانگربرهمکنش های یون-حلال فارغ از نوع یون متقابل خود می باشند. نتایج حاصل نشان داد که این مدل ترمودینامیکی قادر به بیان ضریب فعالیت یونی متوسط الکترولیت ها تا غلظت های بالا و حتی تا محدودهغلظت اشباع آنها می باشد. ضمن اینکه در محدوده وسیعی از غلظت الکترولیت، تطابق بسیار خوبی بین مدل ترمودینامیکی جدید و داده های آزمایشگاهی مشاهده گردید.