سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرعلی حامد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
محمدرضا قیطانچی – استاد گروه فیزیک زمین دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از روش متداول نسبت طیفی در ارزیابی نقش ساختگاه در مطالعات خطرپذیری زلزله از ج ایگاه خاصی برخوردار است امادرصورتی که داده های مورد استفاده حاوی نوفه باشند نتایج بدست آمده آمیخته با خطا بوده و فرکانس طبیعی ساختگاه و نیز افزایش دامنه نسبت داده شده به جایگاه مذکور واقعی نخواهد شد. به منظور تخمین واقعی تر دراین مقاله سعی شد با ادغام تبدیل موجک و فوریه روش نوینی برای بررسی نقش جایگاه در مبحث خطرپذیری زلزله ارائه گردد نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بهدلیل ناتوانی تبدیل فوریه در بررسی تغییرات ناگهانی شیفت جعلی در فرکانس ساختگاه در روشهای معمول دیده شده و نیز تخمین میزان افزایش دامنه غیرواقعی خواهد بود.