سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا بوشهری – دکتری مدیریت تکنولوژی
ابوالفضل باقری – دکتری مدیریت تکنولوژی
حمیدرضا سعادت – کارشناس ارشد مدیریت MBA
کیارش فرتاش – دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی

چکیده:

تکنولوژی یکی ازمنابع و سرمایه های اصلی سازمان ها محسوب میشود و مدیریت فناوری نیزجزء مهمترین فرایندها و فعالیت های مدیریتی سازمان ها به شمارمیرود و ارزیابی سطح توانمندی فناوری نیز یکی ازحلقه های اصلی چرخه مدیریت فناوری به شمار میرود با این رویکرد و ضرورت ارزیابی متوازن توانمندی فناوری مدلی جامع جهت ارزیابی توانمندی فناوری تدوین گردید این مدل جهت دربرگرفتن عوامل مختلف مرتبط با مدیریت فناوری شامل ۴بعد سطح توانمندی دانش فنی نیروی انسانی سخت افزار و سازمان افزار است و مجموعا دارای ۱۷شاخص ارزیابی است مدل پیشنهادی به تایید ۳۱ کارشناس مدیریت فناوری رسیده است و اصلاحات لازم درآن اعمال شده و روایی محتوایی مدل به وسیه آمار توصیفی و اولویت بندی شاخصها توسط ازمون فریدمن صورت پذیرفت این مدل با بررسی و تجزیه و تحلیل بیش از۲۰مدل متداول ارزیابی فناوری تدوین شده است درتدوین مدل ازمدل ارزیابی توانمندی نوازشریف به عنوان مدل مبنا استفاده شده است این مدل با تعیین وضعیت موجود و مطلوب توانمندی درهریک از ابعاد چهارگانه شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب را مشخص کرده و زمینه لازم را برای تدوین برنامه های موثرتوسعه تکنولوژیکی را فراهم می آورد.