سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرشته عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
کورس یزدجردی – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،شیراز، ایران

چکیده:

پیشروی گسلها منجر به ایجاد چین های جدید می شود. در منطقه ده خیر، تاقدیس کوه پهنا در اثرگسلش ایجاد شده باعث ایجاد محیطی متفاوت ،پر شده از رسوبات دریاچه ای نسبت به مناطق مجاوردرحوضه ده خیر شده است. با استفاده از مشاهدات صحرایی مابررسی کردیم که هندسه نهشتههای رسوبی تحت تاثیر رشد برجستگی ها قرار گرفته است. بر پایه این پیشروی ساختاری یک مدل تکاملی مورفوتکتونیکی پیشنهاد شده است.