سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسر حاتم زاده – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل
علی خدایی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

باتوجه به اهمیت میزان تولید سفردرمدیریت تقاضای حمل و نقل امروزه مطالعات گسترده ای برای اهداف مختلف سفر انجام می گیرد درتحقیق حاضر با توجه به بالا بودن سهم سفرهای با هدف خریددرشهر رشت عوامل موثر براین سفرها با استفاده ازاطلاعات مبدا مقصد خانوار درطرح جامع حمل ونقل و ترافیک رشت مورد بررسی قرارگرفت متغیر وابسته دراین تحقیق تعدادسفرهای تولید شدهدرهر منطقه ترافیکی با هدف خرید می باشد متغیرهای مستقل شامل تعدادخانوار مالکیت وسایل نقلیه گروه های سنی شغل و … می باشدکه با استفاده از مدلهای رگرسیون چندمتغیره تحلیل گردید