مقاله ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسوولیت های استادان، برنامه درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های برنامه درسی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسوولیت های استادان، برنامه درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت های استادان
مقاله برنامه درسی پنهان
مقاله دانشجو
مقاله دستاورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری جهرمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: معینی شهرکی هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت مسوولیت های استادان، ادراک دانشجویان از برنامه درسی پنهان و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۹-۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و تمامی استادان شاغل در این دانشگاه بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای ۵۸۱ نفر دانشجو و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۱۷ نفر از استادان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه کیفیت مسوولیت های استادان، پرسش نامه ادراک دانشجویان از برنامه درسی پنهان و پرسش نامه دستاوردهای دانشجویان بود که بین دانشجویان توزیع گردید هم چنین از پرسش نامه دستاوردهای دانشجویان نیز استفاده شد که در اختیار استادان قرار گرفت. نتایج نشان داد که: متغیرهای برون زاد تدریس، نظارت، خدمات اجتماعی و پژوهش گری پیش بینی کننده مثبت و معنادار دستاوردهای دانشجویان از تحصیل می باشند. متغیرهای تدریس، نظارت، خدمات اجتماعی و پژوهش گری پیش بینی کننده های مثبت و معنادار متغیرهای ساختار دانشگاه و ارتباط متقابل استادان و دانشجویان و پیش بینی کننده منفی و معنادار متغیر روابط میان فردی دانشجویان با یک دیگر می باشند. کنترل متغیرهای برون زاد نشان داد که متغیرهای ساختار دانشگاه، ارتباط متقابل استادان و دانشجویان و نیز روابط میان فردی دانشجویان با یک دیگر به طور مستقیم پیش بینی کننده معنادار متغیرهای دستاوردهای دانشجویان از تحصیل می باشند.