سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی نبی زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایشحمل و نقل
حسین پورخانی بازکیایی – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایشحمل و نقل

چکیده:

مدل نمادی از واقعیت است و در شرایطی که به دلیل محدودیتهای اقتصادی، فنی و غیره امکان تجربه عملی موضوعات وجود ندارد، درک چگونگی رفتار سیستم را فراهم میسازد. مدلسازی توصیفی تصادفاتبا بهرهگیری از اطلاعات جمعآوری شده، از روشهای مختلفی قابل انجام است. در این تحقیق، از مدل شبکه عصبی جهت ساخت مدل توصیفی ارتباط بین سن راننده مقصر در تصادف در شدت تصادف استفادهشده است. در ادامه به کمک پارامترهای شبکه عصبی بهینه آموزش دیده شده شامل اوزان لایه ورودی، اهمیت متغیرهای ورودی تعیین گردید. بر این اساسگروههای سنی مقصر در تصادفات به ترتیب ازبیشترین تاثیرگذاری در شدت تصادفات تا کمترین تاثیرگذاری در شدت تصادفات گروهبندی شدند. مطالعات صورت گرفته در این تحقیق نشان داد گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال بیشترین تاثیر را در میزان شدتتصادفات دارند.