سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جعفری – دانشجویان دکتری گرایش راه و ترابری دانشگاه تهران
پریسا حاجی عبدالرزاق – دانشجویان دکتری گرایش راه و ترابری دانشگاه تهران
ساسان افلاکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

توزیع سرفاصله زمانی بین وسایل نقلیه از ویژگیهای مهم جریان ترافیک به شمار میرود کهدرتعیین سطحراه رفتار رانندگان و ایمنی آنها تاثیر زیادی دارد در کشور ما برای تعیین این توزیع از مدلهای آماری حاصل از مطالعات و داده های ترافیکی کشور دیگر استفادهمی شود لذا لازم است با توجه به داده های واقعی سرفاصله های زمانی مدل مناسب برای پیش بینی جریان ترافیک در گذرگاههای پرتردد انتخاب گردد دراین راستا سرفاصله های زمانی وسایل نقلیه عبوری از تقاطع خیابان های مطهری – فراهانی به عنوان یکی از تقاطعات پرتردد کلان شهر تهران مورد مطالعه قرارگرفته و با توزیع های آماری مختلف نظیر توزیع نرمال، پواسون، نمایی، گاما و توزیع های ترکیبی مورد مقایسه قرارگرفته است جهت انتخاب مدل مناسب خطای بین توزیع داده های واقعی و مدلهای آماری بروش مجذور کای مورد محاسبه قرارگرفته و نهایتا با آنالیز حساسیت و تغییر پارامترهای موثر مدلهای آماری نشان داده شده است که جهت پیش بینی جریان ترافیک مدل ترکیبی شامل توزیع نرمال برای وسایل نقلیه با سرفاصله زمانی کمتر از یک و دو دهم ثانیه و توزیع پیرسون نوع سوم برای مابقی وسایل نقلیه از تطابق بهتری با توزیع داده های واقعی برخوردار است.