سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید قانع – استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سپیده دیانتی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
زینب صادقی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

مدلهای بسیاری برای ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارند.یکی از موفق ترین مدلها کارت امتیازی متوازن است،اما در این مدل کاستی هایی نیز وجود دارد که در این مقاله به منظور رفع ایرادات متوازن بودن منظر و اهداف از روش تحلیل سلسله مراتبی) AHP )استفاده شده است.روش:در این مقاله ابتدا از پرسشنامه استاندارد کارت امتیازی متوازن استفاده شده است و سپس برای وزن دهی بهشاخصه ها از مصاحبه از افراد خبره بهره گرفته و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice صورت پذیرفت.جهت دستیابی به اهداف شرکت فرافن ، با توجه به هر یک از مناظر مالی، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری و مشتریمداری شاخصهایی در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی داده ها تعیین وزن های نسبی وجوه کارت امتیازی متوازن انجام شد. با در نظر گرفتن اوزان ، محاسبه عملکرد و دستیابی به اهداف شاخص ها در وجوه مختلف و در نهایت محاسبه شاخص عملکرد کل سازمان صورت پذیرفت.نتیجه: نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده آن است که کمترین عملکرد در این سازمان مربوط به منظر فرآیندهای داخلی و سپس منظر مالی است لذا میبایست اقدام اصلاحی در خصوص بهبود عملکرد در این مناظر صورت گیرد.بیشترین عملکرد در این شرکت مربوط به منظر مشتری است که نشان از برنامهریزی مفید و موثر شرکت در این منظر می باشد.